”Пролісок”, Визирка

Методична робота в ЗДО (ясла-садок) "Пролісок"

Удосконалення педагогічної майстерності – це передусім        самоосвіта, особисті наші зусилля, спрямовані на підвищення

власної культури праці і в першу чергу культури мислення.

Без індивідуальної думки, без допитливого погляду на власну працю неможлива ніяка методична робота.

В.О. Сухомлинський

 

Методична робота закладу дошкільної освіти(ясла-садок) "Пролісок"  спрямована на:

-вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

-стимулювання творчого потенціалу педагогів;

- підвищення педагогічної культури педагогів;
- вдосконалення педагогічної майстерності;
- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Мета методичної роботи:

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Напрямки методичної роботи:
•підвищення соціально – психологічної культури вихователів;
• вдосконалення педагогічної майстерності;
• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою;
• розвиток спеціальних умінь та навичок

Принципи методичної роботи:

•педагогічна співпраця з вихователем;

• робота в режимі довіри, доброзичливості;
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
• принцип допоміжно – регульованого контролю;
• надання вихователеві права вибору;
• системність методичних заходів;
• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні;
• щоденна допомога;

•випереджувальний характер методичної роботи

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

Колективні:

-інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу

Групові:

- робота творчої  групи;

- консультації

Індивідуальні:

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація

Для того, щоб вирішити складні завдання, що по­стають перед закладом дошкільної освіти, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив - що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому закладі дошкільної освіти є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.

В закладі дошкільної освіти стимулювання творчого потенціалу базується на принципах методичної роботи:

- педагогічна співпраця з вихователем

- робота в режимі довіри, доброзичливості

- творча атмосфера , стимулювання творчої активності

- принцип допоміжне – регульованого контролю

- надання вихователеві права вибору

- системність методичних заходів

- принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні

- щоденна допомога

- випереджувальний характер методичної роботи.

На жаль, в закладі немає методичного кабінету, в наявності лише шафа з фаховими журналами, тематичними папками, консультаціями та іншими матеріалами .
Інформаційні матеріали:

- нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали;

- матеріали з правової освіти;

- управління та контроль;

- матеріали атестації педпрацівників;

- робота з батьками;

- матеріали участі ЗДО в районних заходах;

- фото, відео – матеріали.

Вся методична робота в закладі дошкільної освіти підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок.
Види і форми планування освітнього процесу в закладі дошкільної освіти обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи закладу дошкільної освіти керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.
Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при ОАНО ,участь у роботі творчої  групи ,самоосвіта, онлайн курси.
В закладі дошкільної освіти створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі дошкільної освіти створена творча група з досвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для закладу дошкільної освіти питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів , в даному напрямку проводиться широка роз'яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи,підходів до оформлення.

Найголовнішою формою роботи з педагогічними кадрами в нашому закладі дошкільної освіти є педагогічна рада, яка керується у своїй діяльності Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Положенням про дошкільний навчальний заклад", Статутом дошкільного навчального закладу. Повноваження педагогічної ради визначають також інші нормативні документи, що стосуються діяльності закладу дошкільної освіти. Орієнтуючись на вимоги сьогодення, в зв'язку з модернізацією дошкільної галузі, враховуючи необхідність використання інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами, засідання педагогічної ради намагаємося організовувати нетрадиційно, здебільшого це ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів.

 

SWOT-аналіз у плануванні методичної роботи

Відсутність плану — це план до провалу. Для перспективного планування різних напрямів діяльності закладу освіти, зокрема й методичної роботи, використовуйте метод SWOT-аналіз 

Що таке SWOT-аналіз SWOT-аналіз виокремлює чотири категорії чинників впливу на проблему, що допомагає оцінити її з усіх боків. Назва Переклад Приклад Strengths  Сильні сторони Перспективний педагогічний досвід, висока якість наданої дошкільникам освіти, успішне навчання випускників у школі тощо

Weaknesses  Слабкі сторони Низька кваліфікація педагогів, невміння залагоджувати конфліктні ситуації з батьками, низький пізнавальний інтерес у вихованців тощо

Opportunities  Можливості Курси підвищення кваліфікації педагогів та дистанційні навчальні курси ІППО, фахові журнали, зокрема журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу» тощо

Threats  Загрози Низька мотивація педагогів до підвищення своєї фахової майстерності

SWOT-аналіз дає змогу: виявляти й систематизувати проблемні стани використати потенційні можливості для розвитку визначати структуру ресурсів, на які доцільно спиратися обирати оптимальний шлях розвитку й уникати ризиків приймати зважені рішення розуміти потреби педагогічного колективу орієнтуватися на запити батьків щодо розвитку й виховання дітей. Як організувати SWOT-аналіз Перш ніж планувати діяльність методичної служби на наступний рік, проаналізуйте роботу закладу в поточному навчальному році, а також процеси, що відбуваються у сфері дошкільної освіти. Аналіз має базуватися на діагностичних даних щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників і якісних змін рівня сформованості компетенцій вихованців з різних освітніх ліній. Щоб уточнити дані та зібрати додаткову інформацію щодо потреб та інтересів педагогів, використайте анкетування. Для безпосередньої роботи над SWOT-аналізом створіть робочу групу. Об’єктивна оцінка стану методичної роботи допоможе вичленити максимум корисної інформації, яка сприятиме підвищенню її ефективності. Тому аналізувати ефективність методичних заходів має група фахівців, здатних оцінювати ситуацію об’єктивно та продукувати різні ідеї. Почніть обговорювати стан методичної роботи почніть із внутрішніх чинників впливу — слабких та сильних сторін. Щоб визначити слабкі сторони роботи, можна залучили до обговорення представників батьківської громади. Саме їхній неупереджений погляд дав змогу отримати об’єктивні оцінки. Після слабких сторін обговоріть та визначте сильні. Вони забезпечують ефективність методичної роботи та високу якість освіти наших випускників. А ще — є тією рушійною силою, яка допоможе поліпшити якість методичної роботи й наданої вихованцям освіти. Далі обговоріть зовнішні чинники — загрози та можливості. Алгоритм використання SWOT, анкета для педагогів та приклад аналізу методичної роботи одного закладу освіти – у статті «SWOT-аналіз як інструмент стратегічного планування методичної роботи» Як знайти правильне рішення Під час обговорення різних аспектів SWOT-аналізу на засіданнях робочої групи застосуйте «мозковий штурм», коли кожен учасник висловлює свої думки та ідеї. Проблемні питання часто розв’язуємо за допомогою методу «акваріум»: кілька членів робочої групи розгортають дискусію, інші — уважно стежать за її перебігом. Відтак кожен висловлює свою думку стосовно тих чи тих аргументів і пропонує, що слід змінити, які освітні технології застосувати тощо. Визначаючи якість роботи методичної служби, обговоріть методичні заходи, спрямовані на розв’язання певних річних завдань, зокрема їхній зміст, форми та результативність, а також якість та результативність взаємодії педагогів з іншими учасниками освітнього процесу. Тож проаналізуйте: проведені методичні заходи — консультації семінари тренінги майстер-класи колективні перегляди засідання педагогічної ради тощо якість освітнього процесу, зокрема — стан розвивального середовища форми організації освітнього процесу роботу груп, що поглиблено працюють за пріоритетними освітніми напрямами результативність роботи з дітьми за усіма освітніми лініями наступність у роботі зі школою стан здоров’я та фізичний розвиток дітей роботу з батьками вихованців. Щоб узагальнити інформацію, заповніть таблицю SWOT-аналізу, що містить такі графи: сильні сторони слабкі сторони можливості загрози. SWOT-аналіз — простий метод, який дає змогу знаходити правильні, виважені стратегічні рішення, допомагає розв’язувати наявні проблеми. Вивчаючи й аналізуючи стан різних напрямів методичної роботи за допомогою SWOT-аналізу, робоча група на чолі з вихователем-методистом добирає методи, засоби й технології, що дадуть змогу досягти поставлених цілей — визначити й розв’язати річні завдання. Яна Дралюк, директор дошкільного навчального закладу № 100, Київ, Людмила Гриненко, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 100, Київ

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2399-swot-analiz-dnz?utm_source=push&utm_medium=push_pedrada&utm_campaign=push_pedrada_article_2399

Будь-яке використання матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання.

Логін: *

Пароль: *