”Пролісок”, Визирка

ОХОРОНА ПРАЦІ В ЗДО (ЯСЛА-САДОК) "ПРОЛІСОК"

Охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально- профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоровя і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Виробнича санітарія – система організаційних, гігієнічних і санітарно- технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників. Небезпечний (виробничий) чинник – це такий чинник, вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм, гострого отруєння, різкого погіршення здоровя або до смерті. Шкідливий (виробничий) чинник – це такий чинник, вплив якого за певних умов може привести до захворювання, зниження працездатності і (або) негативного впливу на здоровя нащадків. Безпека – стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. Небезпека – потенційне джерело шкоди. Безпечні умови праці; безпека праці – стан умов праці, за якого вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників усунено, або вплив шкідливих чинників не перевищує гранично допустимих значень. Безпека життєдіяльності (БЖД) – наука, що вивчає проблеми безпечного перебування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності.

Соціальне значення охорони праці: поліпшення умов праці; підвищення безпеки праці; зниження виробничого травматизму і профзахворювань; зменшення робочих місць, які не відповідають вимогам ОП.

Причини виникнення нещасних випадків ( НВ ) Аналіз причин виникнення НВ показує, що з них: - 70 % мають організаційний характер; - 20 % припадає на технічні причини; - 10 % становлять причини психофізіологічного характеру. Організаційні причини: - порушення трудової та виробничої дисципліни; - незадовільна організація робочих місць і безпечного виконання робіт; - порушення технологічної дисципліни тощо. Технічні причини: - незадовільний технічний стан виробничих обєктів і засобів виробництва; - недосконалість, невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу; - конструктивні недоліки ( 80 % обладнання не відповідають вимогам ОП ); - тощо. Психофізіологічні причини: - алкогольне (в Україні приблизно 700 тис. алкоголіків), наркотичне спяніння; - токсикологічне отруєння; - безвідповідальне ставлення керівників виробництва та безпосередніх ви-конавців до вимог ОП; - протиправні дії інших осіб.

 Найважливіші конституційні права громадян України - Людина, її життя і здоровя, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3); - Кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від назначеної законом (ст. 43); - Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоровя роботах забороняється (ст.43); - Кожен, хто працює, має право на відпочинок (ст. 45); - Громадяни мають право на соціальний захист (ст.46); - Кожен має право на безпечне для життя і здоровя довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50).

 Законодавча база України про охорону праці Кодекс законів про працю, Закони "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про охорону здоровя", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про використання ядерної енергії та радіаційний захист", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про колективні договори і угоди", "Про дорожній рух", "Про поводження з радіоактивними відходами".

 Кодекс законів про працю (КЗпП) – головний документ, який регулює трудові відносини працівників всіх категорій і спрямований на охорону трудових прав працюючих. - Створення безпечних й нешкідливих умов праці на всіх підприємствах (ст. 153); - Власник або уповноважений ним орган забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці (ст. 153); - Власник або уповноважений ним орган забезпечують систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони (ст. 153); - Проектування виробничих обєктів, розробка нових технологій, виробів виробництва та ін. повинні проводитися з урахуванням вимог щодо охорони праці (ст. 154); Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці – це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обовязкових для виконання (ст. 157).

 Закон України "Про охорону праці" включає 9 розділів перший "Загальні положення"; - другий "Гарантії прав громадян на охорону праці"; - третій "Організація охорони праці"; - четвертий "Стимулювання охорони праці"; - пятий "Нормативно-правові акти з охорони праці"; - шостий "Державне управління охороною праці"; - сьомий "Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці"; - восьмий "Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці"; - девятий "Прикінцеві положення".

 Закон України "Про охорону здоровя населення" регулює правові, організаційні, економічні та соціальні основи охорони здоровя населення в Україні. Згідно вимог цього закону громадяни України зобовязані: - піклуватися про своє здоровя і здоровя своїх дітей, не шкодити здоровю інших громадян; - проходити своєчасно профілактичні щеплення та медичні огляди. Медичні огляди працюючих підлітків повинні проводитись не рідше 1 разу на рік; - надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в умовах, що загрожують їхньому життю і здоров'ю. Окремо в Законі проголошено про охорону здоровя матері та дитини, неповнолітніх.

 Система управління охороною праці Держгірпромнагляд Міністерство При обласних управліннях При районних управліннях Роботодавець При міських управліннях Керівники дільниць

 Навчання та перевірка знань з ОП Положення про навчання та перевірку знань з охорони праці 1) адмістрація, педпрацівники - 3 роки 2) технічні працівник - 1 рік Начитка лекцій, перевірка знань, оформлення протоколів за результатами перевірки

 Види інструктажів Вступний Цільовий Позаплановий Повторний Первинний 3 міс. 6 міс.

Розслідування нещасних випадків Положення про розслідування нещасних випадків виробничого характеру в закладах системи освіти Положення про розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

НВ з дітьми. Виховательель повідомляє керівнику Керівник організовує долікарську допомогу, виклик. швидку допомогу Збереження обстановки НВ Повідомити батькам Довідка з лікувального закладу Розслідування НВ (комісія) Усунути причину НВ

 І. Акт НН - розслідування 3 доби -5 екз. (батькам, підрозділу, архів – 55 р., відділ освіти, органи місцевого самоврядування) -Пояснювальні записки -Медичний висновок -Реєстрація у журналі ІІ. Спецрозслідування НВ (розсл.10 днів) -Груповий НВ -Сметельний НВ

 НВ з працівниками Акт Н1, 6 екз. -Потерпілий -Роботодавець -Фонд соцюстрахування

 

Логін: *

Пароль: *