”Пролісок”, Визирка

Програма розвитку закладу

 

ВСТУП

 

Перспективний план розвитку освітньо-виховної системи ЗДО (ясла-садок) «Пролісок»  визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку освітньо-виховної системи ЗДО.

Планування розвитку освітньо-виховної системи ЗДО до 2022 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності ЗДО, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах громади.

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу ЗДО, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі  закладу дошкільної освіти , як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до змінюючих зовнішніх умов прискорює процес оновлення діяльності в ЗДО. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу дошкільної освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальна база закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

Програма розвитку  дошкільної освіти  визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників навчально-виховного процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості  закладу дошкільної освіти , зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

                        

1. Паспорт Програми розвитку

 

Назва

Програма розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Пролісок» відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради

Підстава для розробки програми

Необхідність удосконалення змісту діяльності закладу дошкільної освіти

 

Нормативно-правова база

· Конституція України; · Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; · Закони України: - «Про освіту», - «Про дошкільну освіту». - «Про охорону дитинства»; - «Про захист персональних даних».  · Розпорядження Кабінету Міністрів України:від 27.08.2010 № 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»; · Накази Міністерства освіти і науки України: - від 13.09. 2010 № 868 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785»; - від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти».

Розробники Програми

 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  «Пролісок» Визирської  сільської  ради

 

Авторський колектив

 

Учасники програми

 

 

 Трудовий колектив закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок», навчальні заклади громади, медичні установи, засоби масової інформації, громадські організації та сім’ї вихованців закладу.

Мета

Створити сучасний освітній простір у закладі, що забезпечить потреби дітей у якісній освіті та потреби педагогів у розвитку власної професійної компетентності

Завдання

- створити умови для формування здоров’я збережувального середовища в закладі;

- здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;

-  забезпечити якісне управління навчально-виховним процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;

- удосконалити зміст науково-методичної роботи;

- розвиток профільного спрямування закладу;

- створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;

- оптимізувати роботу з батьками та громадськістю.

Терміни реалізації

 

2020 – 2022 роки

Структура Програми

Вступ

1. Паспорт Програми.

2. SWOT- аналіз

    3. Мета, завдання, принципи роботи та пріоритетний напрямок розвитку  закладу  дошкільної освіти (ясла-садок)«Пролісок»

4. Проєкти з реалізації завдань Програми

Ресурсне забезпечення

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів з метою удосконалення матеріально-технічної та методичної бази закладу; підвищення ефективності надання освітніх послуг, формування іміджу закладу.

Загальні характеристики   закладу дошкільної освіти (ясла-садок)«Пролісок»

 

 

Заклад розташовано   у с.Визирка вул..Миру, 15а

Загальна площа земельної ділянки 0.756 га. (обладнано 4 дитячих майданчиків загальною площею  м .

Загальна  площа 500  м , приведена опалювальна площа  500м (  4 вікові групи , музична зала , спортивна зала .

Проектна потужність ЗДО 60 дітей.(середня наповнюваність за 5 років 100 дітей 140%

Штатний розпис відповідає вимогам типового. Кількість працівників педагогічних 7, обслуговуючого персоналу 18

Заклад працює  за  спрямуванням: формування екологічної культури, екологічної свідомості дітей дошкільного віку; оптимізація роботи з фізичного виховання, шляхом впровадження інноваційних педагогічних та здоров'язбережувальних технологій, профілактичних оздоровчих вправ та прийомів валеолоічної освіти дошкільнят.

 

Основні етапи реалізації Програми

 

І етап організаційно-мобілізаційний – вересень-грудень 2020 р.:

- діагностика наявних та виявлення альтернативних ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових), пошук умов для реалізації та виконання Програми.

II етап реалізації програми - 2020-2022рр.

Практична реалізація інноваційних проектів програми; організація моніторингового спостереження за результатами; координація дій.

III етап аналітико-прогнозуючий – січень –серпень 2022 р.

Аналіз результатів впровадження Програми розвитку закладу; визначення перспектив подальшої життєдіяльності закладу.

Проекти з реалізації Програми розвитку дошкільного навчального закладу «Струмочок»

 

І. Проект «Здоров’язбережувальне середовище»

II.Проект «Кадри»

III. Проект «Науково-методичне середовище»

I V. Проект «Науково-методичне середовище»

V. Проект «Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу»

VI. Проект «Дошкільний заклад – сім’я»

VІІ.Проект  «Матеріально-технічне забезпечення»

Очікувані результати

Основними результатами програми розвитку закладу  дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок» будуть системні позитивні зміни в його діяльності, зокрема:

- створені соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти;

- сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

 -підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

 -сформований морально-духовний розвиток дитини, ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;

-в дітей сформовані вміння та навички, необхідні для продовження освіти в школі;

- раціонально використовуватимуться освітні інновації, ідеї передового досвіду та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу ·

 -створені сприятливі умови для підвищення науково-теоретичної, методичної, практичної  та психологічної підготовки педагогічних кадрів ·

-буде покращена матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти;

- буде висока результативність надання додаткових освітніх послуг; ·

 -буде забезпечена активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу.

Контроль, корекція й оцінювання програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості освіти

 

 

Процес SWOT–аналізу на основі діяльності закладу дошкільної освіти «Пролісок»  формувався за допомогою блоків питань (напрямків діяльності)

Таблиця 1

2. SWOT–аналіз діяльності ЗДО (ясла-садо «Пролісок»

 

 

Напрямок діяльності

 

Сильні сторони

(Потенційні внутрішні переваги)

 

Слабкі сторони

(Потенційні внутрішні недоліки)

Організація освітньо-виховного процесу

1.Чітке планування освітньо-виховного процесу.

2. Широке впровадження ІКТ-технологій в освітню роботу закладу. 100 % педпрацівників володіють комп’ютером.

3.Належний розвиток, навчання, виховання дітей дошкільного віку, підготовка до навчання в школі

4.Організація гурткової роботи в ЗДО.

5. Належний рівень програмно-методичного забезпечення для успішної організації навчально-виховного процесу.

6.Гнучкість, диференціація педагогічного процесу .

7.Підвищується показник власних напрацювань колективу.

8.Впровадження в практику роботи інновацій

9. Наявність мультимедійного обладнання для проведення навчально-виховного процесу.

 

1. 1. Невідповідність матеріально-технічної бази сучасним стандартам.

3.Відсутність кабінету психолога ; відсутність кабінету логопеда , кабінету для інструктора з фізкультури .

Кадрова політика, управління персоналом

1.Ефективний менеджмент, перевага демократичного стилю управління.

2.Належний рівень професійної компетентності персоналу.

3.Моральна і психологічна згуртованість колективу.

4. Чіткість в розподілі та якісне виконання обов’язків.

5.Високий відсоток педагогів з вищою освітою(80%)

1. Недостатнє бажання педагогів закладу друкувати свої надбання на сторінках періодичних видань.

Маркетинг

 1. Позитивний імідж дошкільного закладу в  громаді
 2. Висвітлення інформації про діяльність закладу на веб-сайті  закладу дошкільної освіти , на сторінці у соціальній мережі фейсбук.
 3. Участь закладу в інтернет конкурсах.

1. Невисокий % народжуваності по мікрорайону, що може призвести до неповної комплектації груп.

Інновації

1. Активне використання та впровадження педагогами  інноваційних та педагогічних технологій в освітньо-виховний процес.

 2.Систематичне використання в роботі з дітьми інноваційних технологій спрямованих на розвиток логіко-математичного мислення («Кольорові палички» Дж. Кюізенера, «Логічні блоки» З. Дьєнеша, «Кубики» Нікітіна)

3. Впровадження в роботу з дітьми  авторських розробок  з використанням мультимедійного обладнання під час організації  занять.

4.Впровадження на заняттях з фізкультури методики М.Єфименка.

1. Недосконала система саморозвитку педагогів

2. Недостатність фінансування для більш широкого впровадження та використання інноваційних технологій, альтернативних методик

Фінансування

1.Стабільність бюджетного фінансування.

1.Недостатність коштів на незахищених статтях.

2. Недостатність фінансування для забезпечення стимулюючих виплат педагогам.

Матеріально-технічне забезпечення

1.50% заміна віконних блоків на енергозберігаючі.

2. Оновлення розвивального середовища в ЗДО: м'який інвентар для спортзалу

3. Покращення санітарних умов (капітальні ремонти спальні І молодшої групи , системи опалення, вуличної каналізації).

4. Поповнення групових меблями, спортивного залу інвентарем

5.Наявність апарату для приготування киснево-сиглентних  сумішей

 

1. Недостатнє

забезпечення комп’ютерною технікою.

2. Зношений стан технологічного обладнання (верстак прасувальний, машинка пральна, електром’ясорубка, ).

3. Не відповідає вимогам пожежної безпеки : не облаштовано запасних виходів з груп, не обладнано  блискавко захистом, відсутність пожежного гідранта або водойми).

4. Аварійний стан асфальтового покриття на території ЗДО.

5. Потребує  реконструкції котельня (опалення автономне, комбіноване)

 

 

 1. Мета, завдання, принципи роботи та пріоритетний напрямок розвитку  закладу  дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок»

 

Виходячи з SWOT –аналізу діяльності  закладу  дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок» ми визначили мету Програми:

Створити сучасний освітній простір у закладі, що забезпечить якісну освіту дітям та розвиток власної професійної компетентності педагогам.

Завдання програми:

 • забезпечити якісне управління навчально-виховним процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;
 • створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в  закладі;
 • створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
 • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;
 • удосконалити зміст науково-методичної роботи;
 • оптимізувати роботу з батьками та громадськістю;
 • розвиток профільного спрямування закладу;
 • створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні навчально-методичні і матеріально-технічні умови для сталого функціонування ЗДО;

Напрями діяльності  закладу дошкільної освіти спрямовані на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвої компетентності вихованців; створення умов для забезпечення наступності між дошкільною ланкою та початковою школою.

Напрями діяльності  закладу дошкільної освіти

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей;
 • розвиток творчих здібностей дітей;
 • формування умінь та навичок для навчання в школі, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалення, формування громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії;
 • оновлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно до вікових особливостей дітей

Принципи роботи за Програмою:

 • нормативності (у роботі керуватися основними законодавчими та нормативними документами);
 • динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);
 • комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільним закладом);
 • колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності  закладу дошкільної освіти ;
 • рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).

Умови реалізації програми:

 • Запровадження нових педагогічних та управлінських технологій.
 • Система постійного відстеження якості надання освітніх послуг.
 • Організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби

Очікувані результати:

 • будуть створені соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти;
 • буде сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
 • буде сформований морально-духовний розвиток дитини,ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;
 • в дітей будуть сформовані вміння та навички, необхідні для продовження освіти в школі;
 • будуть раціонально використовуватися освітні інновації, ідеї передового досвіду та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу;
 • будуть створені сприятливі умови для підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних кадрів;
 • буде покращена матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти;
 • буде висока результативність надання  освітніх послуг;
 • буде забезпечена активна участь громадськості, батьків у формуванні освітньої політики закладу.

 

 

4. Проекти з реалізації завдань Програми

І Проект «Здоров’язбережувальне середовище»

Мета проекту – залучення дітей до здорового способу життя в умовах  закладу дошкільної освіти  та сім’ї, формування мотиваційної установки на здоровий і активний спосіб життя педагогів і дітей.

Завдання:

 • створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі;
 • зміцнювати й загартовувати організм дитини;
 • сприяти розвитку фізичних якостей;
 • поповнити матеріальну базу для роботи з фізичного виховання.

Пріоритети:

-  здоров’я дітей

-  загартовуючі заходи

-  оптимальний руховий режим

 

Заходи з реалізації проекту:

 

№ п\п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Очікуване фінансування

1.

Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, альтернативні технології, освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників.

2020-2021

Директор, вихователь- методист, інструктор з фізкультур

Не потребує

2.

Впроваджувати в практику роботи  закладу  дошкільної освіти оздоровчих технологій.

Постійно

Вихователь - методист, педагоги

Не потребує

3.

Забезпечувати заклад  дошкільної освіти науково-методичною літературою з окресленої проблеми.

Постійно

Директор, вихователь- методист

20000 грн.

4.

Систематично здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей.

Постійно

Директор, вихователь- методист,  сестра медична

Не потребує

5.

Організувати проведення з педагогами соціально-педагогічних, психологічних та валеологічних майстер-класів та тренінгів з метою удосконалення здоров’язберігаючого середовища в ЗДО та в родинах вихованців

2020-2022

Вихователь- методист психолог

Не потребує

6.

Запровадити комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час навчально-виховного пронесу

2020-2022

Директор

Не потребує

7.

Контролювати відповідність до санітарно-гігієнічних вимог і норм групових приміщеннь, території ЗДО, спортивного майданчика, приміщення харчоблоку

Постійно

Директор, сестра медична

Не потребує

8.

Проводити моніторингові спостереження з питань мотиваційного ставлення педагогів до свого здоров'я та здоров'я дітей.

Щорічно

Директор, вихователь- методист

Не потребує

10.

Висвітлювати питання формування здорового способу життя на сайті ЗДО (ясла-садок) «Пролісок»

Щорічно

Директор, вихователь- методист

Не потребує

11.

Поповнити спортивне обладнання для занять з фізкультури в спортивному залі.

Обладнати спортивний майданчик  та поповнити його спортивним обладнанням.

2020-2022

Директор

200000 грн.

12

Впровадження в роботі «театру фізичного виховання М.Єфименка»

2020-2022

Інструктор з фізкультури

20000

13

Обладнати куточок для приготування киснево-сиглентних коктейлів та місце для їх споживання дітьми.

2020-2022

Директор

 

 

Очікувані результати:

 • покращення рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного віку;
 • підвищення якісних показників здоров'я дітей дошкільного віку;
 • оптимальний рівень сформованості в дітей та педагогів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;
 • поповнення спортивного інвентарю для проведення занять з фізкультури;
 • поповнення фізкультурного обладнання як в групових кімнатах так і на ігрових майданчиках.

II. Проєкт «Кадри»

Мета проекту – забезпечення умов для розкриття творчого потенціалу, самореалізації та самовираження всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Завдання:

 • створити умови для саморозвитку і самореалізації працівників ЗДО;
 • удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах  закладу дошкільної освіти  так і в системі підвищення кваліфікації;
 • підвищувати якість та ефективність освітнього процесу через активне впровадження в практику роботи комп’ютерних технологій.

Пріоритети:

-  якісне управління навчально-виховним процесом;

-  ефективність навчально-виховної роботи;

-  підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Заходи з реалізації проєкту:

№ п\п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Очікуване фінансування (у тис.грн.)

1

Моніторинг якості професійної діяльності педагогів ЗДО (введення діагностичних карт, тестування)

з 2020

Директор, вихователь - методист

Не потребує

2

Відповідно до освітніх потреб ЗДО забезпечувати проходження курсів підвищення кваліфікації. Ведення зошита самоосвіти педагогів.

2020-2022

Директор, вихователь - методист

Бюджетні кошти

3

Сприяти забезпеченню закладу кадрами з фаховою освітою.

2020-2022

Директор

Не потребує

4

Укомплектувати  заклад необхідною комп'ютерною технікою.

До 2022 року

Директор, вихователь - методист

100000 грн

5

Проводити атестацію педагогів, як форму виявлення рівня кваліфікації, що спонукають до професійного вдосконалення.

2020 - 2022

Директор, вихователь-методист

Не потребує

6

Спонукати педагогів до отримання повної  вищої освіти

2020- 2022

Директор

 

7.

Впровадження ІКТ технологій в роботу педагогів.

2020- 2022

Директор, вихователь-методист

Не потребує

 

Очікувані результати:

 • Високий професійний рівень педагогічних працівників.
 • 100% оволодіння педагогами технологіями ІКТ, використання Інтернет ресурсів в професійній діяльності.
 • Достатня мотивація праці.
 • Позитивні зміни у якісному складі педагогічних кадрів.
 • Удосконалення знань про інноваційні методики та технології.
 • Відсутність яскравих проявів професійного вигорання.

III. Проєкт «Науково-методичне середовище»

Мета проекту – створити сучасний науково-методичний простір, що забезпечуватиме професійні потреби та запити педагогів у їхньому фаховому розвитку.

Завдання:

 • забезпечити цілеспрямований науково-методичний супровід і прогнозування професійного розвитку педагогічних кадрів;
 • створити інформаційно-розвивальне середовище в закладі, що забезпечить доступ до інформації споживачам освітніх послуг, забезпечить умови для їх дистанційного навчання;
 • удосконалити систему виявлення, систематизації та апробації кращого педагогічного досвіду.

Пріоритети:

 • ефективність науково-методичної роботи;
 • самоосвіта – індивідуальна робота кожного педагога;
 • участь кожного педагогічного працівника у методичній роботі та науково-методичній діяльності.

Заходи з реалізації проекту:

№ п\п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Очікування фінансування (тис.грн.)

1.

Створювати умови для підвищення професійної майстерності та рівня методичної підготовки педагогічних кадрів.

Постійно

Директор, вихователь-методист

Не потребує

2.

Реалізовувати науково-методичну проблему зазначену у річному плані роботи ЗДО

2020-2021

Директор, вихователь-методист, педагоги

2000

3.

Своєчасно надавати різноманітні інформаційні послуги та консультації.

Постійно

Директор, вихователь-методист

Не потребує

4.

Створювати умови для оволодіння педагогами інноваційними методиками.

Постійно

Директор, вихователь-методист

Не потребує

5.

Забезпечувати роботу науково-практичних семінарів з актуальних питань та участь педагогів у них.

2020-2021

Директор, вихователь-методист

 

6.

Вивчати, узагальнювати та поширювати передовий досвід педагогів навчального закладу, матеріали висвітлювати в засобах масової інформації.

Постійно

Директор, вихователь-методист

Не потребує

7.

Забезпечити змістове наповнення сайту закладу авторськими розробками педагогів.

2020-2021

Директор, вихователь-методист

Не потребує

8.

Забезпечити методичний кабінет закладу необхідною методичною літературою, фаховими часописами.

2020-2021

Директор, вихователь-методист

20000

9.

Забезпечити умови для ефективної роботи методичних об’єднань і творчих груп педагогів навчального закладу.

2020-2021

Директор, вихователь-методист

Не потребує

10.

Брати участь у фахових конкурсах педагогічної майстерності.

Постійно

Директор, вихователь-методист

Не потребує

11.

Створити та постійно поповнювати електронний банк матеріалів передового педагогічного досвіду педагогів закладу та громади

2020-2021

Директор, вихователь-методист

Не потребує

Очікувані результати:

 • покращення умов для підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних працівників;
 • поширення кращого передового педагогічного досвіду за межі освітнього простору закладу.

IV Проєкт «Виховання і розвиток особистості дитини»

Мета проєкту – забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей.

Завдання:

 • створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
 • підвищити ефективність ігрової діяльності та пізнавально-гуманітарної роботи;
 • здійснювати особистісно-орієнтованого підхід у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
 • надавати кваліфіковану допомогу дитині у формуванні вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;
 • створити оновлене матеріально-технічне забезпечення закладу відповідно до вимог часу.

Пріоритети:

 • інтелектуально-пізнавальний, соціально-моральний, мовленнєвий,  художньо-естетичний розвиток дошкільника.

Заходи з реалізації проекту:

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавець

Очікуване фінансування (у тис.грн.)

Інтелектуально-пізнавальний розвиток

1.

Поповнювати розвивальне предметне середовище в групових кімнатах згідно з Типовим переліком обов’язкового обладнання.

По мірі необхідності

Педагоги

50000

2.

Створити осередок для ігор з водою та піском в групі раннього віку.

2021

Педагоги

20000

3.

Продовжити практику проведення в ЗДО свят та розваг народознавчого спрямування.

Щорічно

Вихователь-методист, педагоги

 

4.

Розробити коректурні таблиці відповідно до блочно-тематичного планування

2020-2021

Вихователь-методист, педагоги

Не потребує

5.

Впроваджувати нові форми, методи та засоби роботи для підвищення пізнавальної активності дітей.

Постійно

Педагоги

Не потребує

6.

Розробити систему занять  та дидактичне забезпечення для роботи за методикою Н. Гавриш (по використанню коректурних таблиць під час організованої навчально-пізнавальної діяльності).

2020

Вихователь-методист, педагоги

3000

7.

Використовувати ІКТ у роботі з дітьми дошкільного віку

Постійно

Педагоги

 

8.

Розробити відеопрезентації, презентації пізнавального характеру відповідно до блочно-тематичного планування

2021

Вихователь-методист, педагоги

 

Соціально-моральний розвиток

 

1.

Розробити  картотеку інтегрованих занять для дітей, спрямованих на розвиток родинно-побутової та соціально-комунікативної компетенції

2020-2021

Вихователь-методист, педагоги

Не потребує

2.

Розробити дидактичне забезпечення інтегрованих занять спрямованих на розвиток родинно-побутової та соціально-комунікативної компетенції

2020-2021

Вихователь-методист, педагоги

2500

3.

Удосконалювати роботу з формування у дошкільників правової культури.

2020-2021

Вихователь-методист

Не потребує

Мовленнєвий розвиток

1.

Розробити систему роботи з навчання дітей розповіданню за сюжетними картинами А.М.Богуш «Запрошуємо до розмови».

2020-2021

Вихователь-методист, педагоги

Не потребує

2.

Продовжувати впроваджувати в практику роботи з дітьми прийоми мнемотехніки

2021

Педагоги

 

3.

Поповнити групові осередки портретами видатних письменників, поетів, художників України

2020-2021

Завідувач, вихователь-методист

2000

Художньо-естетичний розвиток

1.

Продовжувати використовувати на заняттях з образотворчої діяльності нетрадиційні техніки зображувальної діяльності.

2020-2021

Педагоги

забезпечення матеріалом -батьки

2.

Активізувати роботу з ознайомлення дітей із предметами народного декоративно-ужиткового мистецтва.

2020-2021

Педагоги

Не потребує

3.

Оформляти тематичні виставки робіт дітей та батьків.

Постійно

Вихователь-методист, педагоги

Не потребує

4

Забезпечити діяльність хореографічного гуртка

Щорічно

Керівник гуртка

 

5

Поповнити костюмерну  закладу дошкільної освіти новими костюмами для ігор-драматизацій, театральні куточки в групах новими видами театрів.

2020-2021

Директор

15000

7.

Створити в ЗДО картинну галерею по ознайомленню дошкільників з різними видами мистецтва

2020-2021

Вихователь-методист, педагоги

4000

Очікувані результати:

 • розвиток інтелектуальної сфери дошкільників як інтегрованого психічного явища, яке включає ряд пізнавальних процесів;
 • інтенсифікація сенсорного, математичного, мовленнєвого, естетичного, соціального розвитку дітей;
 • висока пізнавальна діяльність дошкільників, формування в них позитивної соціальної поведінки в суспільстві, розвиток самостійності;
 • розвиток мовленнєвої, предметно-практичної  компетенції.

V Проект «Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу»

Мета проекту:- повноцінний особистісний та інтелектуальний розвиток дітей, захист психічного здоров’я шляхом здійснення психологічної експертизи і діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу.

Завдання:

 • підвищити ефективність діяльності практичного психолога шляхом використання соціально-педагогічних та психологічних технологій;
 • забезпечити якісний психологічний супровід процесу навчання та виховання дітей;
 • орієнтувати роботу практичного психолога на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в дитячому середовищі, профілактику девіантної і ризикової поведінки дітей.

Пріоритети:

 • побудова освітнього простору на основі принципу гуманізму;
 • розробка розвиваючих, корекційних програм навчання та виховання.

Заходи з реалізації проекту:

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Очікуване фінансу­вання (у тис.грн.)

1

Створення кабінету практичного психолога  та обладнання його ліцензованими програмами комплексної комп'ютерної діагностики особистості

2021

Директор

20000

2

Запровадження системного проведення соціально-педагогічних та психологічних досліджень щодо актуальних питань розвитку вихованців на різних вікових етапах та виявлення найбільш болючих проблем навчання і виховання

Постійно

Практичний психолог

Не потребує

3

Проведення діагностики готовності дітей до шкільного навчання

щорічно

Практичний психолог

Не потребує

4

Використання прийому випереджувального навчання при підготовці дітей до школи

2021

Практичний психолог, педагоги

Не потребує

5

Використання нетрадиційних форм роботи (казкотерапія, піскотерапія) під час адаптаційного періоду дітей в ЗДО

постійно

Практичний психолог

Не потребує

6

Проведення циклу тренінгових занять для колективу дошкільного закладу «Емоційне благополуччя учасників освітнього процесу»

постійно

Практичний психолог

Не потребує

7

Проведення циклу тематичних семінарів «Формування сучасного іміджу сучасного педагога»

20212

Практичний психолог

Не потребує

Очікувані результати:

 • створення особистісної траєкторії розвитку кожної дитини;
 • набуття здатності дітьми будувати морально-етичні взаємовідносини з однолітками, виявляти активний пізнавальний інтерес до оточуючого світу;
 • неконфліктна адаптація учасників освітньо-виховного процесу до суспільних змін, збереження їх психосоматичного здоров'я;
 • соціально-педагогічний патронат та психологічний супровід дітей вразливих категорій.

VI Проєкт «Дошкільний заклад – сім’я»

Мета проєкту – підвищити авторитет і роль сім’ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку, формувати сучасну педагогічну культуру батьків.

Завдання:

 • забезпечити участь батьків у формуванні освітньої політики ЗДО;
 • підвищувати рівень професійної компетентності педагогічних працівників із питань організації взаємодії закладу і сім’ї;
 • підвищувати рівень педагогічної культури батьків;
 • реалізовувати навчальну роботу з дітьми на підставі особистісної та соціально орієнтованої моделі спілкування у тріалі «педагог – дитина – батьки».

Пріоритети:

 • піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу закладу з батьками вихованців

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Очікуване фінансу- вання (у тис.грн.)

1

Батьківська конференція «Готовність сім’ї та дитини до навчання в школі»

2021

Директор, вихователь-методист

Не потребує

2

Діяльність консультативного центру для батьків

Протягом року

Вихователь- методист, педагоги

Не потребує

3

Залучення батьків до оформлення ландшафтного дизайну території ЗДО

Щорічно

Директор

5000

4

Проведення конкурсів, виставок

Щорічно

Директор, вихователь-методист

Не потребує

5

Організація роботи родинної майстерні

2021

Керівник

10000

6

Залучення батьків до участі в освітньо-виховному процесі, розвагах, святах

Протягом року

Педагоги ЗДО

Не потребує

7

«Тато, мама й Я – спортивна сім’я» родина спортивна розвага

Щорічно

Інструктор з фізвиховання, педагоги, батьки

500

8

«Ефективне спілкування батьків з дітьми» психологічні тренінги

2021

Директор, вихователь- методист, практичний психолог

 

9

Пропаганда кращого досвіду сімейного виховання засобами інформаційних ресурсів.

2020-2022

Директор, вихователь- методист

 

10

Проведення розваги присвячену Дню козацтва

Щорічно

жовтень

Інструктор з фізвиховання, музичний керівник, педагоги, батьки

 

 

Очікувані результати:

 • піднесена на якісно новий рівень робота педагогічного колективу з батьками вихованців;
 • належний рівень педагогічної культури батьків;
 • зорієнтованість батьків на виховання і розвиток дитини;
 • наявність доброзичливої атмосфери між працівниками ЗДО і батьками.
 •  

VІІ. Проєкт  «Матеріально-технічне забезпечення»

Мета проєкту: забезпечення в закладі  дошкільної освіти належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.

Завдання проекту:

 • забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та пожежних вимог безпечні умови для життєдіяльності в закладі;
 • провести комплекс енергозберігаючих заходів;
 • поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі  закладу дошкільної освіти;
 • створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу;

Пріоритети проекту: здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази ЗДО з урахуванням нормативних вимог.

з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець

1.

Проводити технічний аналіз стану приміщеня  закладу з метою встановлення реального становища та визначення необхідності проведення ремонтних робіт

Щороку

Директор, Завгосп

2.

Провести ремонт коридору

2021

Директор

3.

Облаштувати пандус на східцях центрального входу( згідно з вимогами)

2021

Директор, Завгосп

4.

Проводити із залученням відповідних спеціалістів обстеження покрівель з метою визначення їх дефектів та проведення відповідних ремонтних робіт

Щороку

Директор, Завгосп

5.

Проводити оновлення технологічного обладнання  (прасувальний верстак, пральна машинка, м’ясорубка)

2021-2022

Завгосп

6.

Провести ремонт груп  (спальня, група, туалет) та ремонт коридору(заміна покриття)

2021-2022

Директор

7.

Провести заміну дверей вхідних

2021

Директор

8.

Провести реставрацію дитячих стільчиків

 

2021

Директор

9.

Провести заміну асфальтового покриття на території дошкільного закладу

 

2021

Директор, Завгосп

10.

Провести роботи по заміні огорожі

 

2022

Директор, Завгосп

11.

Провести заміну освітлювальних приладів на енергозберігаючі

2021-2022

Завгосп

12.

Встановити кондиціонер в кабінеті директора

2022

Директор

Очікувальні результати: 

 • відповідність приміщень та території  ЗДО (ясла-садок) «Пролісок» сучасним санітарно-гігієнічним, інженерно-технічним та пожежним вимогам умов навчання та життєдіяльності;
 • оновлення матеріально-технічної бази ЗДО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *