”Пролісок”, Визирка

Результати моніторингу якості освіти

                                                                                               Звіт

про результати моніторингу якості освіти відповідно до вимог Базового компонента  дошкільної освіти та освітньої програми "Українське дошкілля" та "Впевнений старт"(старша група).

У вересні 2020/2021 навчального року проведено дослідження рівня сформованості  компетентностей дітей ЗДО за освітніми напрямками інваріантного складника стандарту  дошкільної освіти.
Мета моніторингу:
- виявлення рівня відповідності результатів освітньої діяльності ЗДО стандартам і   вимогам дошкільної освіти.
Завдання моніторингу:
- отримати об’єктивну інформацію про якість організації освітнього процесу;
- прогнозувати шляхи його поліпшення;
- безперервно спостерігати за динамікою розвитку в ЗДО, своєчасно виявляти зміни і   ті фактори, які викликають ці зміни;
- підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення освітніх послуг.
Змістом Базового компонента дошкільної освіти визначено освітні напрями через   організацію педагогом базових видів діяльності, які збагачують досвід дитини та   реалізуються як особистісне надбання дитини ( результат розвитку).
З метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового  матеріалу дошкільниками відповідно до 7 освітніх напрямів Базового компоненту   вихователями було проведено дослідження, щодо оцінки досягнень дітей дошкільного  віку за картою компетентностей. Статистичну обробку даних вивчення стану  сформованості життєвих компетентностей педагоги здійснювали за критеріями, чітко  визначеними за кожним підрозділом програми. Отримані дані аналізувались за принципом  природної достатності. Такий підхід до оцінювання даних зрізів дозволяє аналізувати  якість освіти дітей і якість освітнього процесу в ЗДО та своєчасно реагувати на недоліки в  роботі з розвитку тих чи інших освітніх напрямів.
Результати свідчать про наступне:
більшість дітей раннього та дошкільного віку володіють знаннями і навичками відповідно   до освітніх напрямів Базового компонента та вимог освітньої програми  «Українське дошкілля» та "Впевнений старт"(старша група). Моніторинг знань, умінь та навичок за напрямами розвитку у дітей  дошкільного віку показав, що найкращі результати належать таким освітнім напрямам, як: «Дитина в світі культури» - 59% і «Гра дитини» - 63%, що вказує на те, що діти здатні до вільної емоційно – насиченої, спонтанної активності з власної ініціативи, в якій реалізуються можливість застосування наявних знань, та мають елементарні уявлення про види мистецтва, розуміють призначення зображувальних матеріалів, розрізняють основні жанри живопису, виявляють вміння використовувати техніки художньо – продуктивної та декоративно – ужиткової діяльності.

Найнижчі показники належать таким освітнім напрямам: «Дитина в сенсорно –пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Це обумовлено:
- особливостями розвитку дітей молодшої групи;
- нижчим рівнем відповідних знань дітей – новачків, які раніше не відвідували ЗДОта дітей, які часто хворіли;
- недостатністю завдань з відтворення різних об’єктів навколишнього світу різними способами (моделювання , конструювання) та засобами (різні види конструкторів);
З огляду на це постає нагальна потреба у посиленні цілеспрямованої роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей, забезпеченні належних умов засвоєння дитиною культури  мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих
ситуаціях, що в свою чергу надасть дітям можливість для духовно – емоційного та  пізнавального розвитку. Разом з тим звернути увагу на предметно – практичну,  технологічну компетентність дітей та розвиток сенсорно – пізнавальних, логіко – математичних та дослідницьких навичок дитини.
У переважної більшості дітей раннього віку, рівень розвитку відповідає віковим вимогам, діти достатньо соціалізовані, достатній рівень фізичного розвитку малят, проте  не достатньо сформовані навички образотворчої діяльності, на достатньому рівні  сформоване розуміння мови дорослого. Більшість дітей відповідно віку володіють  культурно – гігієнічними навичками та навичками самообслуговування, дещо нижчий  відсоток спостерігається, щодо володіння дітьми навичками конструктивної діяльності,
сенсорними еталонами та розвитку активного мовлення.  Виходячи з результатів дослідження досягнень дітей за освітніми напрямами БКДО, можна зробити наступні висновки: освітній процес в ЗДО спрямовано на достатню
активізацію діяльності дитини в пізнанні навколишнього світу, формування досвіду  дитини в різних видах діяльності.
Резервом в роботі педагогічного колективу є:
- застосовування дистанційних форм роботи для забезпечення безперервної  дошкільної освіти дітей, які часто за станом здоров`я не відвідують ЗДО та тих, які не відвідують ЗДО через карантинні обмеження;
- ефективне використання потенціалу різних моделей організації освітнього процесу із застосуванням сучасних інноваційних технологій, що відповідають особливостям розвитку кожної дитини ЗДО;
- здійснення компетентнісного та діяльнісного підходу до організації освітнього  процесу для отримання відповідних компетентностей;
- впровадження дієвих форм партнерської взаємодії з родинами щодо створення  універсального розвивального(ігрового) середовища на засадах особистісно зорієнтованого, інтегрованого принципу організації освітнього процесу;
- оптимізація роботи щодо комунікативної компетентності, у різних формах  конструктивної взаємодії дитини.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ТРАВЕНЬ 2021 року 

В період з 05.05.2021 р по 14.05.2021 р. в дошкільному навчальному закладі всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили підсумковий моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог станом на кінець 2020-2021 навчального року.

Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу згідно державного стандарту, що представляє взаємозв’язок між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти (змістом), процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечує освітній результат — компетентність дитини старшого дошкільного віку.

Педагоги оцінювали досягнення за ключовими для дошкільної освіти компетентностями дитини (рухова і здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна та навички, орієнтовані на сталий розвиток, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична, театралізована) та інші мають продовження в освітньому процесі початкової школи та протягом життя.

Компетентності, що сформовані у дитини в різних видах діяльності за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва» створюють базу для збагачення та поглиблення змісту освіти на наступних рівнях освіти у початковій та середній школі. Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми напрямами нової редакції Базового компонента дошкільної освіти (2021 р). Таблиці оцінювання скомпоновані відповідно до віку дитини (молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік). 

Отже, в цілому по ЗДО (ясла-садок) "Пролісок"  маємо наступні показники моніторингу рівня освітніх досягнень вихованців.

Таблиця 1

Порівняльні якісні показники засвоєння програмних вимог
Базового компоненту дошкільної освіти за 2020/21 навчальний рік

№ з/п

Освітні лінії

Показник на вересень 2020р

у %

Показник на травень 2021р

у %

Динаміка зміни +/-

1

2

3

4

5

1

Освітній напрям «Особистість дитини»

95

95

0

2

Освітній напрям «Дитина в соціумі»

92

96

+4

3

Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»

95

95

0

4

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»

91

95

+4

5

Освітній напрям «Гра дитини»

91

96

+5

6

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

91

96

+5

7

Освітній напрям «Мовлення дитини»

80

85

+5

У ЗДО (ясла-садок) "Пролісок"  відбулось засідання педагогічної ради, де педагоги підвели підсумки та оприлюднили результативність освітньої роботи з дошкільниками за навчальний рік,  провели моніторинг досягнень дітей дошкільного віку  згідно з  Базовим компонентом дошкільної освіти(2021)

На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільні освіту» про обов’язкове виконання дошкільними закладами незалежно від підпорядкування, типів і форм власності державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та з метою моніторингу  якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти(ясла-садок) "Пролісок" за підсумками 2020 – 2021 навчального року проведена відповідна робота по визначенню рівня досягнень дітей .

Моніторингом було охоплено 22 (78%) дітей старшого дошкільного віку .

Аналіз  визначення рівня досягнень  старшої групи «Капітошки" показав, що 15 (68 %) дітей мають високий рівень ,  5(23 %) – достатній рівень, 2- (9%) - середній.

За даними діагностики мотиваційної готовності до НУШ, то результати показали  у 86 % дошкільників готовність сформована на 75 %, у 14 % дітей мотивація до навчання сформована у більшій мірі на 62,5 %. Дітей з низьким рівнем мотиваційної готовності не виявлено.

Це свідчить про досить результативну роботу педагогів Лукянчук О.М., Ганнеча С.С., Запорожець О.М., Скочипець С.С., Стрельченко О.О.,  які застосовують у своїй роботі ефективні і цікаві методи та прийоми, що дають можливість дітям активно мислити, спілкуватись, висловлювати свою думку, проявляти оригінальність та творчість. Отримані  знання та навички, в свою чергу, дають дитині впевнений старт у подальшому навчанні та житті.

Аналіз якості освітнього процесу, рівня сформованості компетентностей дітей старшого дошкільного віку за програмами «Українське дошкілля» та «Впевнений старт», виконання Базового компонента дошкільної освіти за підсумками навчального року дає підстави вважати, що дошкільники засвоїли програму, робота була вагомою та результативною, наслідок – якісна підготовка дітей до навчання в Новій українській школі.

Логін: *

Пароль: *