”Пролісок”, Визирка

Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 закладу дошкільної освіти  (ясла-садок) «Пролісок»

Визирської сільської ради

Лиманського району

 Одеської області

1.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗДО (ясла-садок)  «Пролісок» розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 «Система забезпечення якості освіти» Закону України  від 05 вересня 2017 року № 2145 – VІІІ «Про освіту», Закону України від 06.09.2018 «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу та регламентує систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (систему внутрішнього забезпечення якості, далі ЗЯО) у закладі дошкільної освіти (ясла-садок)«Пролісок».

Згідно з Законом України «Про освіту» система внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗДО   передбачає здійснення таких процедур і заходів:

– визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

– щорічне оцінювання здобувачів освіти, загальне оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти;

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі інклюзивного навчання;

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, закладом освіти;

–  забезпечення публічності інформації про освітні програми;

– забезпечення ефективної системи  академічної доброчесності.

– оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

 • оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти.

 

Колегіальним органом управління ЗДО (ясла-садок) «Пролісок», який визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості  освіти, є педагогічна рада. Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості здійснюється адміністрацією закладу.

1.2. Система внутрішнього забезпечення якості освіти це діяльність з інформаційного забезпечення управління освітньою організацією, заснованою на систематичному аналізі якості реалізації освітньої діяльності, його ресурсного забезпечення та його результатів.

1.3. Положення поширюється на діяльність всіх педагогічних працівників, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

1.4. У цьому положенні використовуються такі терміни:

1) заклад освіти - юридична особа , основним видом діяльності якої є освітня діяльність;

2)  засновник закладу освіти -  відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради Лиманського району Одеської області;

3)  здобувачі освіти -  вихованці,  що здобувають освіту;. 4) індивідуальна програма розвитку - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов'язковим

 залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання;

5) інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах толерантності, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників;

6) інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;

7) компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити  подальшу навчальну діяльність;

8) освітній процес - система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей;

9) освітня діяльність - діяльність суб'єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у  освіті;

10) освітня послуга - комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб'єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання;

11) освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання;

12) особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту;

13) педагогічна діяльність - інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей;

14) результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів;

15) система освіти - сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти та інших суб'єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними;

16) суб'єкт освітньої діяльності - фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність;

17) універсальний дизайн у сфері освіти - дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну;

18) якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг;

19) якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.

 2. Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в закладі базується на таких принципах:

- відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;

- відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

- демократизації в освітній діяльності;

- здійснення обгрунтованого моніторингу якості;

- готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;

– впровадження в освітній процес передових досягнень науки і технологій;

– надання освітніх послуг,  на високому  рівні;

 – систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 – постійний розвиток матеріально-технічної бази та інформаційних ресурсів;

 – підвищення ефективності системи управління якістю через визначення цілей у галузі якості та їх перегляд при потребі, удосконалення процедур контролю.

 -відкритості  інформації  на  всіх  етапах  забезпечення  якості  та  прозорості  процедур  системи забезпечення якості освітньої діяльності.

3. Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних,  кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

4.                Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

-                     здобувачі освіти та їх батьки;

-                     педагогічний персонал ЗДО;

-                     засновник – Визирська  сільська рада;

-             відділ освіти, молодді та спорту Визирської сільської ради;

-                     громадськість. 

5. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

-                     відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

-         відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти.

-                     ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників.

-                     якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.

-                     показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

6. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО (ясла-садок) «Пролісок»

6.1. Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище», «Педагогічна діяльність», «Здобувачі освіти». «Результати навчання, виховання», «Управління закладом освіти», «Формування іміджу сучасного закладу освіти».

6.2. Напрям «Освітнє середовище» відображає  забезпечення якісних показників розвитку вихованців закладу, створюються сприятливі умови навчання, виховання та перебування  в ясла-садку. Для цього діяльність закладу спрямована на облаштування куточків освітнього середовища, забезпечення ігровим, роздатковим та дидактичним матеріалом.

Для ефективного функціонування закладу створюється єдиний інформаційний простір, а саме, формується інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля».

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки результатів моніторингу.

 Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.

 Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації ЗДО (ясла-садок) «Пролісок»  підключено до швидкісного Інтернету.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля ЗДО (ясла-садок) «Пролісок» функціонує офіційний сайт закладу      vyzyrka-prolisok.dytsadok.org.ua

 6.3. У напрямі «Педагогічна діяльність» визначені критерії, оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у   ЗДО (ясла-садок) “Пролісок»

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

- освітній рівень педагогічних працівників;

- результати атестації;

- систематичність підвищення кваліфікації;

- наявність педагогічних звань, почесних нагород;

- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;

- участь в експериментальній діяльності;

- результати освітньої діяльності;

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

- показник плинності кадрів. 

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації  педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин.

Підвищення кваліфікації  педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

- довгострокове підвищення кваліфікації – курси; 

- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми,  тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.

Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

6.4. Напрям «Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання»  здійснюється шляхом  моніторингу і узагальнення  його результатів за освітніми лінями Базового компоненту дошкільної освіти.

Педагогічні  працівники  закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій  (анкети,  кваліметричні  моделі,  діагностичні  карти),  оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність. Результат моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в текстовому, табличному та графічному вигляді. Саме освітній моніторинг допомагає відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований результат.

Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг можуть бути:

- % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;

- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої  роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти;

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

 6.5. Напрям «Управління закладом освіти» забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

- наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);

- оптимальність та дієвість управлінських рішень;

- керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);

- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової)

- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;

- наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

6.6.          Напрям «Формування іміджу сучасного закладу освіти» в ЗДО(ясла-садок) «Пролісок» здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу:

                   статут закладу освіти;

                   ліцензія на провадження освітньої діяльності;

                   структура та органи управління закладу освіти;

                   кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

     освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

    територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

                   мова (мови) освітнього процесу;

                   результати моніторингу якості освіти;

                   річний звіт про діяльність закладу освіти;

                   правила прийому до закладу освіти;

                   умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

                   інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 

Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях.

Формуванню позитивного іміджу закладу можуть сприяти іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо.

Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звітування керівника.

7. Організація внутрішньої системи якості освіти в ЗДО(ясла-садок) «Пролісок»

7.1. Організація внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі здійснюється на таких рівнях: 

І рівень – здобувачі  освіти, батьки;

ІІ рівень – адміністрація закладу.

7.2. На першому рівні організації внутрішньої системи забезпечення якості освіти соціально-психологічною, логопедичною та методичною службою закладу здійснюється діагностика компетентностей дітей, опитування (анкетування) батьків вихованців  щодо якості проведення  занять, напрямків діяльності закладу, інтересів та потреб;

       На другому рівні, забезпечення якості освіти визначається за такими напрямами:

-контроль виконання вимог щодо якісної організації освітньої діяльності;

-моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів освіти;

-встановлення та оцінювання рівня досягнень складових компетентностей здобувачів освіти, досягнутих на певному етапі їх навчання .

 Визначається якість планування, контроль рівня досягнень здобувачами освіти:

-забезпечення публічної інформації про освітні програми; встановлення оперативного зворотного зв’язку з батьками;

-  управління якістю (методи та види діяльності);

- щорічне оцінювання здобувачів освіти та  загальне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті (моніторинг);

- забезпечення підвищення кваліфікації педпрацівників;

- забезпечення функціонування та постійне вдосконалення інформаційної системи закладу.

Освітня програма

ЗДО(ясла-садок) «ПРОЛІСОК»

Визирської сільської ради

Лиманського району 

Одеської області

на 2020/2021 навчальний рік

Освітню програму схвалено рішенням засідання педагогічної ради закладу (протокол №  5 від 03.08.2020 року) та затверджено наказом  завідувача ( директора)  №  64 від 03.08.2020 року.

Загальні відомості  про заклад дошкільної освіти(ясла-садок) «Пролісок»

Повна назва закладу

Заклад дошкільної освіти(ясла-садок) «Пролісок» Визирської  сільської ради Лиманського району Одеської області

Код ЄДРПОУ

37301733

Юридична адреса закладу

67543, Україна, Одеська область, Лиманський район , село Визирка, вулиця Миру, будинок № 15а , телефон (048-55) 9-55-20

Форма власності

Комунальна

Підпорядкування

Відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради

Електронна адреса

prolisok.vizirka@gmail.com

Адреса сайту

    vyzyrka-prolisok.dytsadok.org/ua

Прізвище, ім’я, по батькові директора закладу

Cтрельченко Олена Олексіївна

Дата заснування закладу

2004

Проектна потужність

 

60

Площа загальної ділянки

0,756 кв.м.

Площа будівлі

500 кв.м.

Кількість груп

4 групи:

1 група дітей раннього віку,

1 група дітей молодшого дошкільного віку,

1 група дітей середнього дошкільного віку,

1 група дітей старшого дошкільного віку

Мова навчання

Українська

Режим роботи закладу

 

П'ятиденний

Режим роботи закладу: 7.30 - 18.00

Режим роботи чергової групи: 6.50 – 7..30                                                

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Години прийому директора

 

Понеділок, четвер 8.00-12.00

14.00-16.00

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446) «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), листа МОН від 29.07.2020 року №1/9-406, листа МОН від 30.07.2020 року №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня 2020 року і закінчується 31 травня 2021  року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18.00

Режим роботи чергової групи – 6.50 –  7.30 .

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення методичної теми: «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом ефективного педагогічного впливу на розвиток компетентної особистості дитини в умовах нової української школи».

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

-         загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

-         перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

-         форми організації освітнього процесу;

-         систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

·        формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

·        виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

·        утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

·        розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей,

 . створення  сучасного освітнього простору  у закладі, що забезпечить якісну освіту дітям та розвиток власної професійної компетентності педагогам.

Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти  (ясла-садок) «Пролісок» у 2020-2021  навчальному році буде здійснюватись відповідно до Статуту  та інших нормативно –правових документів МОН.

Основні завдання ЗДО(ясла-садок) «Пролісок»

 1. Формування екологічної культури , екологічної свідомості  дітей дошкільного віку.

 2.Оптимізувати роботу з фізичного виховання, впроваджуючи інноваційні педагогічні та здоровʼязбережувальні технології, профілактичні оздоровчі вправи та прийоми валеологічної освіти дошкільнят.

Загальні положення освітньої програми

  Освітня програма передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

- створення  сучасного освітнього простору  у закладі, що забезпечить якісну освіту дітям та розвиток власної професійної компетентності педагогам.

РОЗДІЛ ІІ. ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ :

 • забезпечити якісне управління навчально-виховним процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;
 • створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в  закладі;
 • створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
 • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;
 • удосконалити зміст науково-методичної роботи;
 • оптимізувати роботу з батьками та громадськістю;
 • створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні навчально-методичні і матеріально-технічні умови для сталого функціонування ЗДО.

 

Напрями діяльності  закладу дошкільної освіти спрямовані на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвої компетентності вихованців; створення умов для забезпечення наступності між дошкільною ланкою та початковою школою.

Напрями діяльності  закладу дошкільної освіти:

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей;
 • розвиток творчих здібностей дітей;
 • формування умінь та навичок для навчання в школі, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалення, формування громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії;
 • оновлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно до вікових особливостей дітей.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЗА ПРОГРАМОЮ:

 • нормативності (у роботі керуватися основними законодавчими та нормативними документами);
 • динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);
 • комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільним закладом);
 • колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності  закладу дошкільної освіти ;
 • рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).

Умови реалізації програми:

 • Запровадження нових педагогічних та управлінських технологій.
 • Система постійного відстеження якості надання освітніх послуг.
 • Організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби

Очікувані результати:

 • будуть створені соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти;
 • буде сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
 • буде сформований морально-духовний розвиток дитини,ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;
 • в дітей будуть сформовані вміння та навички, необхідні для продовження освіти в школі;
 • будуть раціонально використовуватися освітні інновації, ідеї передового досвіду та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу;
 • будуть створені сприятливі умови для підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних кадрів;
 • буде покращена матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти;
 • буде висока результативність надання  освітніх послуг;
 • буде забезпечена активна участь громадськості, батьків у формуванні освітньої політики закладу.

РОЗДІЛ ІУ. CИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

        Відповідно частини 3 ст. Закону України «Про освіту» у закладі дошкільної освіти  (ясла-садок) «Пролісок» сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною радою закладу (протокол №5 від 03.08.2020року).

Програмне забезпечення

№ з/п

Група

Назва програми

Автор

Коли і де видано

Пріоритетні напрями діяльності груп

ПІБ вихователя

1

І молодша група(ранній вік)

Українське дошкілля

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

 

 Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

Формування екологічної свідомості  молодших дошкільнят

Ганнеча С.С.

 Запорожець О.М.

2

ІІ молодша група

Українське дошкілля

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

 

Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

Формування екологічних умінь молодших дошкільнят

Кубишко Н.Г.

Запорожець О.М

3

Середня група

Логін: *

Пароль: *