”Пролісок”, Визирка

Освітня програма на 2020-2021 н.р.

Освітня програма

ЗДО(ясла-садок) «ПРОЛІСОК»

Визирської сільської ради

Лиманського району 

Одеської області

на 2020/2021 навчальний рік

 

Освітню програму схвалено рішенням засідання педагогічної ради закладу   від 01.08.2020 року та затверджено наказом  директора закладу від 31.08.2020 року.

Загальні відомості  про заклад дошкільної освіти(ясла-садок) «Пролісок»

Повна назва закладу

Заклад дошкільної освіти(ясла-садок) «Пролісок» Визирської  сільської ради Лиманського району Одеської області

Код ЄДРПОУ

37301733

Юридична адреса закладу

67543, Україна, Одеська область, Лиманський район , село Визирка, вулиця Миру, будинок № 15а , телефон (048-55) 9-55-20

Форма власності

Комунальна

Підпорядкування

Відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільської ради

Електронна адреса

prolisok.vizirka@gmail.com

Адреса сайту

 

Прізвище, ім’я, по батькові директора закладу

Cтрельченко Олена Олексіївна

Дата заснування закладу

2004

Проектна потужність

 

60

Площа загальної ділянки

0,756 кв.м.

Площа будівлі

500 кв.м.

Кількість груп

4 групи:

1 група дітей раннього віку,

1 група дітей молодшого дошкільного віку,

1 група дітей середнього дошкільного віку,

1 група дітей старшого дошкільного віку

Мова навчання

Українська

Режим роботи закладу

 

П'ятиденний

Режим роботи закладу: 7.30 - 18.00

Режим роботи чергової групи: 6.50 – 7..30                                                

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Години прийому директора

 

Понеділок, четвер 8.00-12.00

14.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446) «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), листа МОН від 29.07.2020 року №1/9-406, листа МОН від 30.07.2020 року №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня 2020 року і закінчується 31 травня 2021  року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18.00

Режим роботи чергової групи – 6.50 –  7.30 .

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення методичної теми: «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом ефективного педагогічного впливу на розвиток компетентної особистості дитини в умовах нової української школи».

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

-         загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

-         перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

-         форми організації освітнього процесу;

-         систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

·        формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

·        виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

·        утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

·        розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей,

 . створення  сучасного освітнього простору  у закладі, що забезпечить якісну освіту дітям та розвиток власної професійної компетентності педагогам.

Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти  (ясла-садок) «Пролісок» у 2020-2021  навчальному році буде здійснюватись відповідно до Статуту  та інших нормативно –правових документів МОН.

Основні завдання ЗДО(ясла-садок) «Пролісок»

1. Формування екологічної культури , екологічної свідомості  дітей дошкільного віку.

 2..Оптимізувати роботу з фізичного виховання, впроваджуючи інноваційні педагогічні та здоровʼязбережувальні технології, профілактичні оздоровчі вправи та прийоми валеологічної освіти дошкільнят.

 

Загальні положення освітньої програми

  Освітня програма передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

- створення  сучасного освітнього простору  у закладі, що забезпечить якісну освіту дітям та розвиток власної професійної компетентності педагогам.

РОЗДІЛ ІІ.Завдання освітньої програми :

 • забезпечити якісне управління навчально-виховним процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;
 • створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в  закладі;
 • створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
 • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;
 • удосконалити зміст науково-методичної роботи;
 • оптимізувати роботу з батьками та громадськістю;
 • створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні навчально-методичні і матеріально-технічні умови для сталого функціонування ЗДО.

Напрями діяльності  закладу дошкільної освіти спрямовані на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвої компетентності вихованців; створення умов для забезпечення наступності між дошкільною ланкою та початковою школою.

Напрями діяльності  закладу дошкільної освіти:

 • реалізація державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей;
 • розвиток творчих здібностей дітей;
 • формування умінь та навичок для навчання в школі, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалення, формування громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії;
 • оновлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно до вікових особливостей дітей.

РОЗДІЛ ІІІ. Принципи роботи за Програмою:

 • нормативності (у роботі керуватися основними законодавчими та нормативними документами);
 • динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);
 • комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільним закладом);
 • колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності  закладу дошкільної освіти ;
 • рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).

Умови реалізації програми:

 • Запровадження нових педагогічних та управлінських технологій.
 • Система постійного відстеження якості надання освітніх послуг.
 • Організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби

Очікувані результати:

 • будуть створені соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти;
 • буде сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
 • буде сформований морально-духовний розвиток дитини,ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;
 • в дітей будуть сформовані вміння та навички, необхідні для продовження освіти в школі;
 • будуть раціонально використовуватися освітні інновації, ідеї передового досвіду та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу;
 • будуть створені сприятливі умови для підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних кадрів;
 • буде покращена матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти;
 • буде висока результативність надання  освітніх послуг;
 • буде забезпечена активна участь громадськості, батьків у формуванні освітньої політики закладу.

РОЗДІЛ ІУ. Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти

        Відповідно частини 3 ст. Закону України «Про освіту» у закладі дошкільної освіти  (ясла-садок) «Пролісок» сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною радою закладу (протокол №5 від 03.08.2020року).

Програмне забезпечення

№ з/п

Група

Назва програми

Автор

Коли і де видано

Пріоритетні напрями діяльності груп

ПІБ вихователя

1

І молодша група(ранній вік)

Українське дошкілля

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

 

 Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

Формування екологічної свідомості  молодших дошкільнят

Ганнеча С.С.

 Запорожець О.М.

2

ІІ молодша група

Українське дошкілля

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

 

Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

Формування екологічних умінь молодших дошкільнят

Кубишко Н.Г.

Запорожець О.М

3

Середня група

Українське дошкілля

«Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с. Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

 

 Тернопіль «Мандрівець»

2017

 

Кольорові палички  Кюїзенера.Математичні

Студинська О.П.

4

Старша група

Впевнений старт

Українське дошкілля (розділ Художня література)

Українське дошкілля» Програма розвитку дітей дошкільного віку / О.І. Білан ; за заг. Ред.. О.В. Низковської. – 256с.

«Впевнений старт» Програма розвитку дитини дошкільного віку/Н.В. Гавриш , Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю. Т.О.Піроженко..

Тернопіль «Мандрівець»2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- К.:Українська академія Хартман, А.С.Шевчук. За заг. наук. ред.. дитинства, 2017

Мнемотехніка, використання  у роботі з дітьми.

Лукянчук О.М.

Планування навчально-виховного процесу

Вихователі складають  перспективний план на осінній період, на зимовий період, на весняний період, на літній період(період оздоровлення) ,  блочно-тематичне ( по тижнях)  та щоденний  план .

 Планується СХД на ІІ половину дня(тема,  вид, мета).

 Комплекс ранкової гімнастики на 2 тижні.

Плани подають на затвердження завідувачу(вихователю-методисту).

Форми організації навчання дітей дошкільного віку

Навчання дошкільників здійснюється не лише на споціально організованих заняттях, а й у повсякденному житті, у різноманітних видах діяльності дітей за допомогою форм організації навчального процесу.
Форма організації навчання — спільна навчальна діяльність педагога і дітей, що здійснюється в певному порядку і встановленому режимі.

Необхідним компонентом процесу навчання є дидактичні засоби, оптимальне поєднання яких допомагає дошкільникам глибше пізнавати дійсність, збагачує їх враженнями, дає матеріал для спостережень, які вони використовують у навчальній, а згодом і в інших видах діяльності. Такими дидактичними засобами є слово (вихователя, дитини, художнє слово); образ (створюваний за допомогою технічних засобів, дидактичних матеріалів; об’єкти живої і неживої природи, їх зображення; існуючий в уяві дитини); дія (дитини, вихователя, дидактичні вправи, елементарні досліди). Добирають їх залежно від віку, форм мислення, рівня розумового розвитку дошкільника.
У ранньому віці малюк одержує нову інформацію здебільшого через дії з предметом, іграшкою, зі слів вихователя. У середньому дошкільному віці на передньому плані опиняється образ і слово, а дії сприяють закріпленню знань (наприклад, практичні дії у дидактичній грі). У старшому дошкільному віці, коли розвивається словесно-логічна форма мислення, можливі різноманітні поєднання дидактичних засобів, що залежить від матеріалу, який вивчається, індивідуальних особливостей дітей.
За провідною діяльністю розрізняють такі форми організації навчання дошкільників: дидактична гра, екскурсія, заняття.
Дидактична гра.

 Використовують її як самостійну форму організації навчання і як частину заняття. Дидактичні ігри ознайомлюють дітей з різноманітними явищами, предметами та їх властивостями (формою, величиною, кольором, просторовим розміщенням).
Кожна дидактична гра має своє навчальне завдання, наприклад, ознайомити із властивостями і якостями предметів, порівняти предмети, явища тощо. Гра активізує довільні і мимовільні процеси сприймання, уваги, пам’яті. Якщо у ранньому віці майже всі заняття відбуваються у формі дидактичної гри, спрямованої на розвиток сенсорики, мовлення, ознайомлення з предметами і явищами дійсності, то для старших дошкільників вона набуває значення самостійної форми організації навчання. Найчастіше її використовують для закріплення знань, здобутих дітьми під час занять.
Екскурсія. Цінність екскурсії полягає у безпосередньому ознайомленні дітей із предметами, явищами природи, діяльністю дорослих у природних умовах. Починають проведення екскурсій у другій молодшій групі (екскурсії-огляди в межах дитячого садка, під час яких дітей ознайомлюють із його приміщеннями, організовують їхнє спостереження за роботою його працівників). Екскурсії з дітьми середньої групи проводять за межами дитячого садка (в магазин, на пошту, в бібліотеку та ін.).
Специфічне значення екскурсій полягає в забезпеченні першого сприймання невідомих предметів і явищ. За правильної методики таке сприймання є яскравим і цілісним, наснаженим емоційним ставленням дитини до побаченого, що сприяє розвитку її пізнавальних інтересів.
Однією з вимог до екскурсії є повторюваність її проведення, тому вихователь повинен раціонально розподілити знання, які діти мають отримати під час кожної екскурсії. Пізнавальний матеріал ускладнюють як у плані поглиблення знань про об’єкт чи явище, так і завдяки розширенню кола предметів і явищ, із якими ознайомлюють дітей. Важливими умовами успішності екскурсії є раціональність спостереження, посильна участь дітей у ньому.
Екскурсія як організована форма навчання має таку загальну структуру:
1) підготовчий етап. Педагог визначає її зміст, готує відповідний об’єкт, створює у групі настрій очікування цікавого і корисного, повідомляє певну інформацію щодо об’єкта, який діти спостерігатимуть;
2) власне екскурсія. Під час екскурсії вихователь організовує спостереження дітей, спрямовує їхню пізнавальну активність, стимулює мислення, увагу, сприяє розвитку уяви;
3) закріплення знань. Робота після екскурсії забезпечує закріплення отриманих під час спостережень знань і вражень. Із цією метою вихователь організовує використання зібраного матеріалу, читання відповідної художньої літератури, створює умови для розвитку ігрової діяльності за мотивами побаченого на екскурсії.
Заняття. Заняттю властиві такі ознаки:
— реальні можливості дітей активно засвоювати передбачені програмою знання і вміння;
— постійний склад дітей усієї вікової групи;
— провідна роль педагога, який визначає тему, завдання і зміст заняття, підбирає методи і прийоми, організовує й оцінює пізнавальну діяльність дітей, спрямовує їх на використання набутих знань, умінь і навичок у практичній діяльності.
Заняття є формою педагогічного впливу, яка поєднує розвивальний і виховний ефекти навчання, формує у дітей уміння активно засвоювати знання і творчо використовувати їх за безпосередньої участі педагога, що сприяє набуттю досвіду спільної діяльності з дорослим і однолітками.
Заняття — форма дошкільного навчання, за якої вихователь, працюючи з групою дітей у встановлений режимом час, організовує і спрямовує пізнавальну діяльність з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини.
За допомогою різноманітних методів і дидактичних засобів педагог забезпечує на занятті процес засвоєння всіма дітьми знань, умінь і навичок, розвиток пізнавальних здібностей.
На заняттях з дошкільниками не обмежуються лише навчальною роботою. Тому організоване їх навчання повинно бути позбавлене жорсткого регламентування, передбачати такі його форми:
— організоване навчання у повсякденному житті;
— організовані заняття за вибором дітей (вони самі обирають вид діяльності, матеріал, з яким працюватимуть, способи роботи з ним під керівництвом педагога);
— обов’язкові заняття за планом педагога, який визначає їх мету, зміст, структуру та ін.
У навчальному процесі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок» використовуються різні види занять.
За змістом навчання розрізняють заняття:
— з ознайомлення з навколишнім середовищем;
— з розвитку мовленнєвого спілкування;
— з формування елементарних математичних уявлень;
— з образотворчої діяльності;
— з фізичної культури;
— музичні.
За дидактичними цілями виокремлюють такі види занять:
— заняття із засвоєння дітьми нових знань. Мають на меті постановку пізнавальних завдань, збагачення, уточнення знань про предмети і явища світу. Ними можуть бу¬ти спостереження за новим об’єктом, читання художніх творів, розповіді вихователя та ін.;
— заняття із закріплення і систематизації досвіду (організованого і стихійного) дітей. Передбачають осмислення сприйнятого і формування найпростіших узагальнень (заняття зі спостереження знайомих об’єктів, бесіди, дидактичні ігри);
— контрольні заняття. Покликані з’ясувати наявність у дітей знань, уявлень, умінь, навичок, перевірити розвивальний ефект виховання і навчання і на цій підставі окреслити напрями, зміст і методи подальшої роботи;
— комплексні заняття. Включають повідомлення дітям нових знань, повторення, закріплення, систематизацію і використання набутих знань, умінь і навичок.

За організацією дітей заняття поділяють на:
— фронтальні (з усіма дітьми групи);
— групові (10—12 дошкільнят);
— індивідуально-групові (4—6 дошкільнят);
— індивідуальні (1—4 дошкільнят).
Зміст занять визначає програма виховання і навчання дітей . Кожне заняття передбачає освітні, розвивальні та виховні завдання.

Як правило, заняття відбувається за такою структурою:
1) організаційний момент.
2) основна частина заняття.
3) підведення підсумків.

Головні вимоги до занять ґрунтуються на загальнодидактичних принципах навчання. Особливо важливою є оптимізація виховної роботи на заняттях, на зміст якої впливає вік і рівень розвитку дітей.
У молодших групах активність дошкільників на заняттях, результати їхньої діяльності забезпечуються методами і засобами, що стимулюють зацікавленість дітей змістом знань. До участі в занятті їх залучають його емоційною насиченістю, ігровими ситуаціями, сюрпризними моментами.

 У середній групі дітей приваблює зміст знань і умінь, у них з’являється інтерес до занять, уявлення про те, що, навчаючись, можна дізнатися багато нового і цікавого.

Старші дошкільники здобувають досвід колективної роботи на занятті, усвідомлюють, що від успіху кожного залежить успіх групи. Це важливо як для активних, так і для нерішучих дітей, які за неправильної організації навчання можуть стати невстигаючими.

Приміщення, в якому відбуваються заняття, має бути чистим, провітреним, добре освітленим, обладнаним меблями відповідно до зросту дітей. Дошкільники повинні навчитися правильно сидіти під час слухання, виконання різноманітних робіт.

 

 Традиційно у першій молодшій групі заняття триває 10—15 хв., у другій молодшій і середній групах — 15—20 хв., у старшій 20—25 хв.
На протязі заняття чергуються  різні види діяльності.
Однією з умов успішного навчання дітей дошкільного віку є поєднання навчальної роботи на заняттях і поза ними. Сучасні концепції дошкільного виховання націлюють педагогів на необхідність здійснення навчальних завдань не лише на заняттях, а й в різних формах роботи у повсякденному житті: на екскурсіях, прогулянках, під час різноманітних спостережень, дидактичних ігор, виконання ігрових вправ.
Використання різноманітних форм організації навчання дошкільників забезпечує ефективне засвоєння знань, умінь і навичок, розвиток пізнавальних можливостей дитини.

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

раннього віку
(від 1 до 2 років)

перша молодша
(від 2 до 3 років)

друга молодша
(від 3 до 4 років)

середня
(від 4 до 5 років)

старша
(від 5 до 6 (7) років)

Ознайомлення із соціумом

1

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

3

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

9

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

-

-

3

4

5

Максимальна кількість занять на тиждень

9

10

14

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,3

1,4

3,5

5,3

8,3

 

Вищезазначені форми організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок» реалізуються в рамках: 

·        плану роботи закладу на 2020-2021 н.р. (додаток № 1);

·        режиму роботи закладу дошкільної освіти (додаток № 2);

·        режимів роботи груп (додаток № 3)

За окремим планом у закладі організовується літнє оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

·        ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

·        дозований біг,  ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;

·        рухливі та спортивні ігри;

·        процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

·        екскурсії, цільові прогулянки;

·        продуктивні види діяльності;

·        ігри з водою, піском;

·        конструкторські та творчі ігри;

·        пошуково-дослідницька діяльність;

·        організація трудової діяльності;

·        літературні розваги, конкурси малюнків;

·        змагання, різноманітні конкурси, естафети.

   

           У рамках зазначеної системи у 2020-2021 навчальному році будуть здійснені заходи щодо визначення стану забезпечення якості освітнього процесу.

Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей компетентностей будуть визначатись шляхом проведення моніторингових досліджень:

Назва групи

Форма дослідження

Інструментарій

«Сонечко» (діти віком від 2 до 3 років)

Педагогічна діагностика:

моніторинг

- дидактичні ігри та вправи;

- розвивальні ігри ;

- вивчення листків здоров᾽я кожної дитини;

- анкетування (опитування)  батьків;

- аналіз мовлення батьків і рідних дитини;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані)

«Сонечко»

(діти віком від 3 до 4років)

Педагогічна діагностика:

моніторинг

- дидактичні ігри та вправи;

- розвивальні ігри ;

- вивчення листків здоров᾽я кожної дитини;

- анкетування (опитування)  батьків;

- аналіз мовлення батьків і рідних дитини;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

 

«Сонечко»

(діти віком від 4 до 5 років)

Педагогічна діагностика, моніторинг:

- контрольні та підсумкові заняття;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

- бесіда з дітьми  (як допоміжний метод);

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей  з різних розділів програми  (нульові зрізи - у вересні, контрольні зрізи - у грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні);

«Казка» від 5 до 6(7) років

Педагогічна діагностика, моніторинг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- контрольні та підсумкові заняття;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

- бесіда з дітьми  (як допоміжний метод);

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей  з різних розділів програми  (нульові зрізи - у вересні, контрольні зрізи - у грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні);

            Моніторинг досягнень дітей у всіх вікових групах  здійснюється за методичним посібником  "Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти" ( за загальною редакцією  Т. В. Киричук, О. М. Кулик, Н. М. Шаповал. - Вид. 2-ге, без змін.)

Освітня програма закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок» забезпечує досягнення дітьми результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

УІ. 1.Ключові компетентності дітей дошкільного віку

 

Мовленєва компетенція охоплює знання необхідних мов, оволодіння способами передачі інформації, уміннями слухати й розуміти іншого.На думку більшості вчених, мовленнєву компетенцію слід розглядати як критерій готовності дитини до шкільного навчання.

Інформаційна компетенція спрямована на формування умінь самостійно шукати, аналізувати й добирати необхідну інформацію: організовувати,перетворювати, зберігати і передавати її.

Соціальна компетенція містить способи взаємодії з оточенням, співпрацю під час групового спілкування, навички роботи в групі, брати на   себе відповідальність, регулювати конфлікти.

Конгітивна компетенція містить навички самостійної роботи з ііінформацією; застосування отриманих знань для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань: уміння самостійно ставити мету, планувати: навички аналізування, рефлексії, само оцінювання пізнавальної діяльності.У межах цієї компетенції дитина опановує навички розв’язання проблеми самостійного конструювання знань.

Загальнокультурна компетенція позначає обізнаність дитини з особливостями національної та загальнолюдської культури – духовно моральними основами життя людини, культурологічними основами сімейних, соціальних і суспільних явищ і традицій.

Компетенція особистісного самовдосконалення спрямована на самореалізацію дитини в діяльності та оволодіння способами саморегуляції, саморозвитку. Само підтримки. Турбота про власне здоровя та безпеку життєдіяльності, внутрішня екологічна культура.

 

 1. одель випускника закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок»

 

Що повинен знати майбутній першокласник?

В межах розвитку мовлення і готовності до оволодіння грамотою майбутньому першокласнику необхідно:

уміти чітко вимовляти всі звуки мови

уміти визначати місце звука в слові ( на початку, в середині, в кінці);

уміти вимовляти слова складами;

уміти складати речення із 3 – 5 слів;

уміти називати в реченні тільки 2-ге слово, тільки 3-є слово, тільки 4-е слово …;

уміти використовувати узагальнюючі  поняття ( вовк, лисиця, ведмідь – звірі);

уміти складати оповідання за картиною ( наприклад ” У парку”; “На дитячому майданчику”; “За грибами”, “Відпочинок на морі”…);

уміти складати декілька речень про предмет

уміти напам’ять читати улюблені вірші;

уміти послідовно переказувати зміст казки.

До початку навчання в школі у дитини повинні бути розвинуті елементи математичного уявлення:

знати цифри від 0 до 9;

уміти рахувати до 10 і у зворотньому напрямку, від 7 до 2 …;

уміти називати попередні і наступні числа відносно будь – якого числа в межах першого десятка;

знати знаки +, -,=, >, <;

уміти порівнювати числа першого десятка ( наприклад, 7<9, 5>2)

уміти порівнювати дві групи предметів;

уміти складати і розв’язувати задачі на одну дію на додавання і віднімання;

уміти порівнювати предмети за кольором,  за формою, за розміром;

знати назви фігур: трикутник, квадрат, коло;

уміти оперувати поняттями : ” зліва”, ” справа”, “внизу”. “зверху”, “пізніше”, “вперед”, “за”, “між”.

 В межах  уявлень про оточуючий світ майбутньому першокласнику необхідно:

уміти розрізняти за зовнішнім виглядом  рослини, поширені в нашій місцевості ( наприклад, клен, береза, соняшник,  череда, ромашка…) і називати їх  ознаки;

уміти розрізняти диких і свійських тварин ( корова, ведмідь, лисиця, коза…);

уміти розрізняти за зовнішніми ознаками види птахів ( наприклад, сорока, горобець, дятел…);

мати уявлення про сезонні ознаки природи ( наприклад, осінь – жовте і червоне листя на деревах, пожовкла трава, збір врожаю);

знати назву 1 – 3 кімнатних рослин;

знати назви 12 місяців року;

знати назви всіх днів тижня.

Крім того, дитина, що готується стати першокласником, повинна знати :

в якій країні, в якому місті, селищі, на якій вулиці, в якому будинку живе;

повні імена членів родини, мати загальні поняття про різні види їхньої діяльності;

знати правила поведінки в громадських місцях і на вулиці.

Загальний світогляд:

– Прізвище, ім’я.

– Дата народження.

– Свій вік.

– Ім’я та по батькові батьків.

– Домашню адресу.

– В якій країні живе.

– Знання тварин ( диких, свійських, північних і південних країн).

– Знання рослин.

– Знання професій, видів спорту, транспорту.

– Уміти пояснювати  природні явища.

– Пори  року, місяці зва сезонами, дні тижня.

Мислення :

– Визначення четвертого зайвого

– Складання із паличок для рахунку.

– Складання фігур із частин.

  Пам’ять: 

- Запам’ятати  10 слів або цифр.

– Запам’ятовування картинок, фігур. символів ( до 10 штук).

 Мова : 

– Артикуляція, вимова.

– Відповідати на запитання і задавати їх.

– Будувати розповіді за картинками.

– Складати речення.

– Вивчати напам’ять вірші.
   Моторика: 

– Правильно тримати ручку, олівець, пензлик.

– Уміти креслити пряму лінію.

– Писати друковану літеру за зразком.

– Вирізати з паперу.

– Охайно клеїти.

– Малювати як окремі зразки, так і сюжетні малюнки.

– Виготовляти аплікації.

   Математичні знання

– Знати цифри ( від 0 до 9).

– Називати числа в прямому та зворотному порядку.

– Розв’язувати елементарні задачі на додавання та віднімання.

– Співвідносити цифру і число предметів.

– порівнювати по довжині, висоті, ширині;

– орієнтуватися на листі паперу;

– розрізняти форму предметів;

– складати із декількох трикутників, чотирикутників фігури більшого    розміру;

– вимірювати довжину предметів з допомогою умовної міри;

– порівнювати до 10 предметів  різних за величиною;

– ділити коло, квадрат на 2, 4 рівні частини;

– розуміти значення понять “вчора”, “сьогодні”, “завтра”;

– знати дні тижня, їх послідовність;

– уміти називати місяці року.

 

Вищезазначені форми організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Пролісок» реалізуються в рамках: 

·        плану роботи закладу на 2020-2021 н.р. (додаток № 1);

·        режиму роботи закладу дошкільної освіти (додаток № 2);

·        режимів роботи груп (додаток № 3)

За окремим планом у закладі організовується літнє оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

·        ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

·        дозований біг,  ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;

·        рухливі та спортивні ігри;

·        процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

·        екскурсії, цільові прогулянки;

·        продуктивні види діяльності;

·        ігри з водою, піском;

·        конструкторські та творчі ігри;

·        пошуково-дослідницька діяльність;

·        організація трудової діяльності;

·        літературні розваги, конкурси малюнків;

·        змагання, різноманітні конкурси, естафети.

    РОБОТА З БАТЬКАМИ

  З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї у закладі дошкільної освіти «Пролісок» організовано  роботу з батьками:

 - організація лекторіїв, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;

- організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти;

- групові та загальні збори батьків;

- особистий прийом батьків адміністрацією;

- засідання ради та інші форми роботи.

Педагогічні працівники надають  консультативну допомогу батькам  або особам, які їх замінюють,  з питань:

            - соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

            -  вікових, психофізіологічних  особливості  дітей;

-  психологічної готовності до навчання у школі;

           - профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

         - організації ігрової діяльності;    

         - організації харчування дітей вдома;

         - створення  умов для за загартування і оздоровлення;

- соціального захисту дітей із різних  категорій сімей.

Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  будується  на основі інтеграції діяльності спеціалістів: вихователів, завідувача,  медичного працівника.   

            З метою надання методичної і консультативної допомоги сім'ям, діти яких з різних причин не мають можливості  щоденно відвідувати  заклад дошкільної освіти, формування соціальної компетентності, поступової інтеграції їх у суспільство, забезпечення кожній дитині права на доступність і безоплатність дошкільної освіти в закладі організовано  дистанційне навчання.Матеріали для заняття надаються батькам у групі в вайбер та групі ЗДО (ясла-садок) «Пролісок» у фейсбук.

 

Логін: *

Пароль: *